Testamenter

Er du opmærksom på den seneste arvelov? Efter vedtagelsen af den ændrede arvelov er der mange gode grunde til at oprette testamente.

Enhver, der lever papirløst, bør oprette testamente. Enhver, der har børn fra forskellige forhold, bør oprette testamente – men også forældre med fællesbørn, bør oprette testamente. Har I ikke oprettet testamente risikerer længstlevende i værste fald at måtte gå fra hus og hjem.

Undersøgelser viser, at omkring 40 % af al udbetalt arv ender i lommer, som afdøde ikke ville have ønsket, såfremt han/hun havde oprettet testamente. Opretter I et gensidigt testamente, kan I sikre hinanden rigtig godt.

Er I ugifte samlevende

Hvis I ikke er gift, arver I ikke hinanden, med mindre I opretter testamente. Har I fællesbørn eller særbørn kan I oprette et gensidigt samlevertestamente og derved begrænse børnenes arv til 1/8 af afdødes formue.

Ægtefæller med børn

Med de nye arvebrøker vælger mange i dag at skifte med deres fællesbørn, i stedet for at sidde i uskiftet bo – hvilket i de fleste tilfælde er  yderst fornuftigt. Man har ikke automatisk ret til at sidde i uskiftet bo med særbørn. Med et gensidigt testamente kan I begrænse børnenes arv til 1/16 af den samlede formue, og kombineret med en ægtepagt kan tvangsarven til børnene begrænses helt ned til 1/32 til deling.

Ægtefæller uden børn

Længstlevende arver det hele. Mange har imidlertid et ønske om sammen at bestemme, hvorledes arven skal fordeles efter længstlevendes død. Der er bl.a. mulighed for at tilgodese velgørende foreninger, der i de fleste tilfælde ikke betaler boafgift, imod at lade disse betale boafgift for arv til familiemedlemmer, der ellers skal betale 36,25 % i boafgift.

Advokat Bettina Jill Bardram rådgiver jer om de muligheder, som netop I har og udfærdiger jeres testamente således, at der ikke opstår tvivl, når arven skal fordeles.


Bør jeg oprette et testamente?

Kender du arvelovens regler – og er du opmærksom på den indflydelse du selv har på arvens fordeling? Herunder får du svar på en række arveretlige spørgsmål:

JEG HAR IKKE OPRETTET ET TESTAMENTE, SÅ ….

Hvem arver mig, når jeg er gift og ikke har børn?

Din ægtefælle arver det hele.

Hvem arver mig, når jeg er gift og har børn?

Arven deles med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling imellem dine børn.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift, men har børn?

Arven deles ligeligt imellem dine børn.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift, men har to børn, hvor det ene barn er afgået ved døden?

Hvis dit afdøde barn ikke selv har børn, vil dit nulevende barn arve det hele.
Hvis dit afdøde barn selv har et barn (eller flere børn), vil dette (eller disse) træde i dit barns sted og arve den del dit afdøde barn skulle have arvet.

Hvem arver mig, når jeg ikke er gift og ikke har børn?

I første omgang dine forældre, hvis de ikke lever arver dine søskende. Har du ingen søskende og ingen søskendebørn (niecer og nevøer) arver dine bedsteforældre, herefter farbror/faster-morbror/moster – Og herefter: Som udgangspunkt Staten.

JEG VIL GERNE OPRETTET ET TESTAMENTE, SÅ …

Hvis jeg er gift og vi begge har børn, hvordan sikrer vi så længstlevende bedst muligt?

Hvis I har fællesbørn, har I ret til at sidde i uskiftet bo, særbørn kan give deres tilladelse, men oftest vil det være den allerbedste løsning at skifte. I bør derfor oprette et gensidigt testamente, hvor I begunstiger den længstlevende ægtefælle mest muligt, således at jeres børn, være sig fællesbørn eller særbørn, i første omgang alene arver deres tvangsarvelod. På denne måde vil den længstlevende af jer kun skulle udrede 1/16 af den samlede formue til deling til jeres børn, når den første dør.

Hvem skal så arve længstlevende?

Ved ovennævnte testamente tager man naturligvis højde for, hvordan arven fordeles efter længstlevende. Det er sædvanligt, at man bestemmer, at arven efter længstlevende skal fordeles ligeligt mellem alle jeres børn. I kan også beslutte, at ved længstlevendes død skal arven fordeles med 50% til førstafdødes livsarvinger og 50% til længstlevendes.
I kan have en grund til at et barn kun skal arve sin tvangsarv – også efter længstlevende – og så kan I bestemme det.

Kan jeg gøre mit barn arveløst?

Nej. Et barn skal altid arve mindst sin tvangsarv.

Jeg sidder i uskiftet bo, men min afdøde ægtefælle og jeg har ikke oprettet testamente. Er det for sent?

Både ja og nej. Når du sidder i uskiftet bo vil halvdelen af den formue du efterlader dig falde i arv efter din ægtefælle, den anden halvdel er arven efter dig – og den halvdel der falder i arv efter dig kan du disponere over ved testamente.

Jeg har ingen nær familie, men vil gerne testere min formue til en god bekendt. Kan jeg det?

Det kan du godt. Som udgangspunkt vil det være dyrt i boafgift (tidligere hed det arveafgift). Der betales nemlig boafgift således:
Ægtefæller …….. 0%
Børn, (fællesbørn og særbørn) …….. 15%
Børnebørn og disses afkom …….. 15%
Samlevende i 2 år …….. 15%
Forældre …….. 15%
Fraskilt ægtefælle …….. 15%
Alle andre …….. 36,25%
Der betales dog ikke boafgift af de første 308.800 (2021)
Du har mulighed for at oprette et såkaldt 30/70 testamente.
Hvis du begunstiger en forening med 30% af formuen på den betingelse, at foreningen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgiften for din bekendt, vil din bekendt modtage 70% uden at skulle betale boafgift. De fleste foreninger er nemlig fritaget for selv at betale boafgift, hvorfor modellen er mulig.

Kan jeg bestemme om arven til mine børn skal være deres særeje?

Det kan du indsætte en bestemmelse om, hvis du opretter et testamente.

Hvis jeg dør først, kan min ægtefælle så ændre i vores fælles testamente?

I kan beslutte i testamentet om den længstlevende skal kunne ændre testamentet. Enten kan I beslutte, at den længstlevende ikke skal kunne ændre testamentet eller I kan beslutte, at den længstlevende frit skal kunne ændre testamentet. I kan også vælge en mellemløsning, hvor længstlevende f.eks. kan ændre testamentet, men ikke til skade for førstafdødes livsarvinger.

Hvis du ikke har fået svar på præcis dit spørgsmål, eller du ønsker en uddybning af et emne, skal du være velkommen til at ringe mig op på telefon 9898 8989 eller skrive til mig på bjk@advokaysoe.dk.
Du kan også melde dig til et af mine eftermiddagskurser.

Ægtepagter

Når I bliver gift får I automatisk formuefællesskab, med mindre I opretter en ægtepagt.

Det betyder ikke, at I ejer alt i fællesskab og heller ikke at I hæfter for hinandens gæld, hvilket mange fejlagtigt tror. Delingsformue får derimod betydning, hvis I en dag skal gå fra hinanden. Her bliver begge jeres formuer gjort op, og I skal hver især aflevere halvdelen af jeres nettoformue til den anden (dvs. formuen fratrukket gæld).

Har din moster f.eks. efterladt dig et sommerhus til en værdi af 2 mio. kr., som du bragte med ind i ægteskabet, og skal du nu skilles, må du aflevere den ene mio. til din ægtefælle. Er din ægtefælle insolvent, får du ikke en krone den anden vej.

Få oprettet en ægtepagt

Opretter I en ægtepagt om særeje, skal I ikke dele jeres respektive formuer, hvis I går fra hinanden. Særeje kan oprettes i flere forskellige former.

Få en snak med advokat Bettina Jill Bardram om, hvilken form der passer bedst til jer.

Pensioner:
I modsætning til tidligere beholder hver ægtefælle nu som udgangspunkt egne pensioner ved separation og skilsmisse.

Dette kan have urimelige konsekvenser. For det første i de tilfælde, hvor ægtefæller har sparet op til en fælles alderdom, uden at gå så højt op i, hvis pensionskonto opsparingen blev sat ind på – typisk mandens. Her vil hustruen som hovedregel stå uden pensionsopsparing i tilfælde af separation/skilsmisse.

For det andet er det i dag stadig almindeligt, at manden har den højeste indtægt, mindre barsel og sjældent er ansat på deltid, hvorfor mandens pensioner ofte er væsentligt højere end kvindens.

Denne skævdeling kan I til dels undgå, hvis I opretter en ægtepagt der bestemmer, at rate- og kapitalpensioner ved separation eller skilsmisse skal være delingsformue.

Fremtidsfuldmagter

Mange borgere har på fornuftig vis valgt at sikre hinanden, når den ene dør – ved at oprette testamente.

Men, hvad nu hvis du forinden bliver ramt af demens, får en blodprop i hjernen – eller af andre grunde bliver ude at stand til at varetage din egne interesser?

Der er nu vedtaget en lov om Fremtidsfuldmagter og således har du har mulighed for at indsætte én eller flere fuldmægtige til at varetage dine interesser, hvis det skulle ske, at du en dag ikke længere selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagter skal tinglyses i Fremtidsfuldmagtsregistret samt vedstås for notaren.
Herefter ligger fremtidsfuldmagten i dvale indtil der en dag måtte være behov for at sætte den i kraft.

Uden en fremtidsfuldmagt vil det f.eks. ikke være muligt at sælge en ejendom, hvor du eller I begge står på skødet, med mindre du kommer under værgemål.

Kontakt advokat Bettina Jill Bardram på bjk@advokaysoe.dk og hør mere om muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Ring på telefon 9898 8989 og aftal tid til et gratis orienteringsmøde hos advokat Bettina Jill Bardram.

Dødsbobehandling

Advokat Bettina Jill Bardram tilbyder gratis formøde om dødsbobehandling, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede omkostninger ved skiftets gennemførelse.

Såfremt alle arvinger er enige om boets behandling, kan skifteretten udlægge boet til privat skifte.

Der skal indleveres åbningsstatus til skattestyrelsen og skifteretten inden et halvt år efter dødsfaldet og boopgørelse skal indleveres inden 15 måneder. Det er en fordel fra start at rådføre sig med en advokat med speciale i dødsbobehandling og advokat Bettina Jill Bardram har omfattende erfaring inden for emnet. Bettina Jill Bardram rådgiver ligeledes om de skattemæssige konsekvenser ved skiftet.

Du kan som længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn. Havde afdøde særbørn kan disse give tilladelse til at du sidder i uskiftet bo. Der er en række konfliktmæssige og skattemæssige ulemper ved at sidde i uskiftet bo.

Vælger du at sidde i uskiftet bo skal der indleveres en formueopgørelse til skifteretten, som advokat Bettina Jill Bardram vil være behjælpelig med at udarbejde, ligesom hun vil rådgive dig om de skattemæssige konsekvenser ved at sidde i uskiftet bo.

Ved dødsfald opstår der ofte en lang række spørgsmål af såvel praktisk som juridisk art. Herunder få du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål:

Hvad er et boudlæg?

Såfremt boets værdi ikke overstiger kr. 47.000 (2021) kan boet udlægges til den som skifteretten anser for at være nærmeste efterladte. Dette behøver ikke at være familie, men kan være en særlig hjælpsom nabo. Ved boudlæg sker der ikke et egentlig skifte.

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Såfremt afdøde og længstlevendes formue ikke overstiger kr. 810.000 (2021) kan boet udlægges til længstlevende ægtefælle uden skifte.
Beregningen skal være nøjagtig og idet ægtefællen hæfter for afdødes gæld er det vigtigt at have overblik over gældens størrelse.

Hvad vil det sige, at sidde i uskiftet bo?

Længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Særbørn kan give deres tilladelse.
Sidder man i uskiftet bo skal børnene først modtage deres arv, når længstlevende dør eller vælger at gifte sig igen.

Hvad er fordelen ved at sidde i uskiftet bo?

Der er tale om en hurtig behandlingsform, hvor der blot skal indgives en formueoversigt til skifteretten.
Længstlevende skal ikke udbetale arv til børnene

Hvad er ulemperne ved at sidde i uskiftet bo?

Børnene kan begære boet skiftet såfremt de er af den opfattelse, at længstlevende ved sin forvaltning af det uskiftede bo misbruger formuen og således kan længstlevende føle sig underlagt økonomisk kontrol.
Hvis der ikke er oprettet testamente, der tager højde for et skifte i utide, kan et skifte i længstlevendes levende live blive voldsomt dyrt.

Er der andre fordele ved at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo?

Ja, såfremt formuen er under den økonomiske grænse for skattefrie dødsboer, vil der skattefrit kunne sælges aktiver der ellers ville have udløst skat.

Hvad vil det sige at skifte privat?

Ved privat skifte står arvingerne selv for bobehandlingen dog ofte med hjælp fra en advokat.
For at få boet udlagt til privat skifte kræver det, at alle arvinger er enige – og den enighed skal bevares under hele boperioden. Enhver arving kan til enhver tid anmode skifteretten om, at boet overgår til bobestyrerbehandling.
Skifteretten ønsker kun én kontaktperson, hvorfor øvrige arvinger skal give kontaktpersonen en fuldmagt til at handle på deres vegne. Ofte gives en sådan skiftefuldmagt til en advokat.
Det er vigtigt, at der indrykkes præklusivt proklama i Statstidende.

Hvad er præklusivt proklama?

Et præklusivt proklama er en opfordring til afdødes kreditorer om at anmelde deres krav inden 8 uger.
Er et krav ikke anmeldt inden 8 uger fra kundgørelsestidspunktet i Statstidende, mister kreditor sit krav.

Hvad menes der med, at boet udlægges til bobestyrerbehandling?

En bobestyrer kan være udpeget af skifteretten – eller afdøde kan i et testamente have  angivet, hvem man ønsker som bobestyrer. Sædvanligvis vil det være en advokat, idet vedkommende skal være ansvarsforsikret, ligesom der altid skal tegnes en kautionsforsikring.

Er det hurtigere at skifte privat?

Nej, men boet skal være afsluttet inden 15 måneder med en skæringsdag på ét-års dagen for dødsdagen. Kan man f.eks. ikke få solgt en ejendom inden fristens udløb, skal boet overgå til bobestyrerbehandling.
Fristen for bobestyrerboer er 2 år. Det er dog sjældent at bobehandlingen varer, hverken 1 eller 2 år.
Det kan ved skattepligtige dødsboer dog være en fordel at afvente afslutning af boet til de 12 månedlige fradrag er opbrugt.

Hvis du ikke har fået svar på præcis dit spørgsmål, eller du ønsker en uddybning af et emne, skal du være velkommen til at ringe mig op på telefon 9898 8989 eller skrive til mig på bjk@advokaysoe.dk.
Du kan også melde dig til et af mine eftermiddagskurser.

Ejendomshandler

Boligadvokat Bettina Jill Bardram fører dig kompetent og sikkert igennem dit boligkøb.

Jeg er som advokat den eneste rådgiver i dit boligkøb, der kun varetager dine interesser.
Udover min ekspertise som boligadvokat, har jeg – i modsætning til handlens øvrige aktører – ingenting at sælge, hverken lån, forsikringer eller andet.
Jeg gennemgår købsaftalen og handlens dokumenter, således at du sikres de bedst mulige købsvilkår. Jeg ser bl.a. nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser, som sælger har skrevet ind i købsaftalen. Jeg ser på hvilke forpligtelser, byrder og servitutter, der er pålagt ejendommen, og jeg rådgiver dig i forbindelse med tilstands- og el-rapport, energimærke, jordforurening og tegning af ejerskifteforsikring.

Jeg varetager korrespondance med ejendomsmægleren og din bank, og jeg behandler den tinglysningsmæssige afslutning af handlen i forbindelse med skødets undertegnelse og anmeldelse til tinglysning, indhentelse af bilag til refusionsopgørelse og udfærdigelse af denne.

Ved en hushandel er der typisk 150 bilagssider og det kræver juridisk indsigt og erfaring at gennemgå dem med kritiske øjne, så der ikke opstår ubehagelige overraskelser efter købet.

Jeg vil herunder gennemgå et par af de spørgsmål køberne ofte stiller:

Hvorfor er der så stor forskel på de priser man finder på nettet?

Det er der flere grunde til – og lad mig allerede her slå fast, at man får, hvad man betaler for – i hvert fald aldrig mere end det.

Der findes mange aktører på markedet som ikke er advokater, – end ikke jurister.

At foretage et boligkøb uden advokat er risky business.

Giver du dig i kast med en ejendomshandel uden advokat, og der sker en fejl, vil et tab ikke være dækket af advokaternes lovpligtige ansvarsforsikring.

Ved en hushandel uden advokat får du ikke den nødvendige juridiske rådgivning, som er det centrale ved køb af ejendom.

Købet af din bolig er oftest det dyreste enkeltkøb du foretager dig. Det er vigtigt, at handlens dokumenter bliver grundigt gennemgået, så der ikke senere viser sig at være økonomiske konsekvenser du ikke er opmærksom på.

Mange aktører på boligmarkedet deler deres ydelser op, så det er svært at gennemskue den endelige pris. Hos Advokat Bettina Jill Bardram får du én pris, der dækker alle handlens aspekter.

Som boligadvokat varetager jeg kun dine interesser.

Det er blevet en uskik at banker henviser til at lade bolighandlen varetage af en købermægler – med hvem banken forøvrigt har et samarbejde.

Det siger sig selv, at dette ikke er en uvildig ordning, der giver tryghed for dig som boligkøber.

Hvad er forløbet i en ejendomshandel?

Vores rådgivningsbistand omfatter alle de juridiske aspekter i forbindelse med boligkøbet, herunder:

  • gennemgang af købsaftalen og handlens dokumenter, således at du sikres de bedst mulige købsvilkår. Jeg ser bl.a. på de forbehold og ansvarsfraskrivelser, som sælger har skrevet ind i købsaftalen og jeg ser på, hvilke forpligtelser, byrder og servitutter, der er pålagt ejendommen.

Herudover omfatter min bistand:

  • korrespondance og drøftelse med mægler,
  • Korrespondance med din bank,
  • drøftelse af sagens dokumenter med dig,
  • udarbejdelse af godkendelsesskrivelse, og herudover
  • ekspedition i forbindelse med skødets undertegnelse og anmeldelse til tinglysning samt udfærdigelse af refusionsopgørelse.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som jeg modtager, og af al korrespondance i sagen.

Kan vi komme til et møde?

Ja, jeg foretrækker klart vi afholder et fysisk møde, hvor jeg redegør for – og rådgiver jer om – de forhold jeg er stødt på og har undersøgt ved min gennemgang af sagens dokumenter.

Hvis I foretrækker det, kan vi naturligvis mødes over Teams, hvortil jeg sender jer en indbydelse.


Boligadvokat Bettina Jill Bardram

Kontakt: +45 9898 8989 | advokat@advokaysoe.dk


Skilsmisse og separation

Skal du skilles eller separeres?

Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 omdannet til Familieretshuset. Formålet er, at støtte mest muligt op om de børn der bliver berørt af familiens opløsning.

Vilkår for en skilsmisse

Skal du skilles eller separeres skal der fremsendes en anmodning til Familieretshuset. (Også selvom I ikke har børn).Advokat Bettina Jill Bardram kan, hvis du ønsker det, bistå dig med anmodningen.Ved separation og skilsmisse skal I være enige om 2 vilkår.1: Hvem skal fortsætte et eventuelt lejemål?2: Skal der betales ægtefællebidrag? Bettina Jill Bardram er uddannet mediator/forligsmægler og det lykkes ofte at få ægtefællerne til at finde en mindelig løsning.Kan I ikke blive enige skal sagen afgøres af Familieretten, der hører under de almindelige domstole.Advokat Bettina Jill Bardram bistår dig under sagens behandling ved domstolene. 

Børnene

Når I går fra hinanden skal der indgås en aftale omkring børnene. Udgangspunktet er at I har fælles forældremyndighed, men der kan være vægtige grunde til at du ønsker eneforældremyndigheden. Under alle omstændigheder skal der tages stilling til hos hvem af jer børnene skal have bopæl, ligesom der skal aftales en samværsordning. Jeg rådgiver dig om dine rettigheder – og såfremt I ikke kan nå til enighed, fører jeg sagen i retten.

Bodeling

Ved separation og skilsmisse ophører et eventuelt formuefællesskab og der skal ske en deling af jeres nettoaktiver.

I bør altid får udarbejdet en bodelingsaftale, således at I ikke senere bliver mødt med et krav fra den tidligere ægtefælle.

Advokat Bettina Jill Bardram indhenter den nødvendige dokumentation for en korrekt vurdering af de økonomiske forhold og sikrer dig at du forlader ægteskabet på de bedst mulige vilkår.

Skilsmisseadvokat Bettina Jill Bardram

Skilsmisseadvokat i Helsinge
Skilsmisseadvokat i Græsted
Skilsmisseadvokat i Gilleleje
Skilsmisseadvokat i Frederiksværk
Skilsmisseadvokat i Frederikssund
Skilsmisseadvokat i Hornbæk
Skilsmisseadvokat i Hillerød
Skilsmisseadvokat i Helsingør
Skilsmisseadvokat i Birkerød
Skilsmisseadvokat i Allerød
Skilsmisseadvokat i Farum
Skilsmisseadvokat i Slangerup

Konfliktmægling

Fra 1. maj 2014 tilbyder kontoret konfliktmægling indenfor en bred vifte af sager.

Advokat Bettina Jill Bardram, der selv er certificeret mediator, har indledt samarbejde med psykoterapeut, cand. scient. adm. Sisse Levol.

Sisse Levol
Psykoterapeut, cand. scient. adm.


Det er vores erfaring at netop tværfaglig konfliktmægling kan være en kæmpe fordel, idet det juridiske overblik kombineres med psykologisk indsigt.

Konfliktmægling er smidigere, hurtigere, mere diskret og langt billigere end den sædvanlige proces ved domstolene. Såfremt en sag indledes for retten, skal der betales retsafgift, eventuelt udgifter til syn- og skøn, omkostninger til egen advokat og taber man sagen, skal man også betale modpartens omkostninger.

I modsætning til retssager, hvor dommeren udpeger en vinder og en taber, er der ved en god mægling ingen tabere, men kun vindere.

Ved konfliktmægling fokuseres der på, at de stridende parter får et forum – bistået af mæglerne – hvor de får lejlighed til at lytte til hinanden, og hvor der laves en fælles forhandling og en fremadrettet løsning, der tilstræber at parterne kan arbejde sammen i fremtiden.

Mere en 65 % af alle konflikter, der løses ved mægling, ender med en løsning parterne er enige om. Fordi aftalerne er indgået i fællesskab og enighed parterne i mellem, sker det meget sjældent at de brydes.

Konfliktmæglerne er upartiske og selve konfliktmæglingen er fortrolig. Der må således ikke refereres fra mødet ved en eventuel senere retssag.

Sager der egner sig til konfliktmægling er mangeartede, herunder sager om skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær, arvesager, der er gået i hårdknude, nabostridigheder, ansættelsesforhold og erhvervslivets konflikter i almindelighed.

Ansættelsesret

Advokat Bettina Jill Bardram yder rådgivning til såvel ansatte som arbejdsgivere om alle forhold indenfor arbejds- og ansættelsesretten. 

Fra advokatkontoret i Helsinge udarbejder vi kontrakter i forbindelse med ansættelsesforholdets begyndelse og ophør.

Advokat Bettina Jill Bardram rådgiver i forbindelse med opsigelser og påser at opsigelsen overholder de gældende regler, herunder i forhold til opsigelse af særlige medarbejdergrupper.

Ring og få en uforpligtende drøftelse af din ansættelses-/personale-sag.

Tvangsfjernelsessager

Du har ret til gratis advokatbistand når kommunen vælger at tvangsfjerne dit barn, og du vælger selv, hvilken advokat du vil have til at kæmpe din sag.

Du er ikke bundet af at benyttet en advokat som kommunen har valgt for dig, ligesom du ikke er bundet til at benytte en lokal advokat.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg i dit valg af advokat.

Advokat Bettina Jill Bardram tilbyder dig professionel bistand og sikrer dig imod magtmisbrug fra kommunens side.

Du kan ringe uden for kontorets åbningstid på 40 87 86 05 eller sende en mail til advokat@advokaysoe.dk, hvorefter du hurtigt vil blive ringet op.

Civile retssager

Er du sagsøger eller sagsøgt i en retssag, er det vigtigt at sagen forberedes omhyggeligt.

Forud for selve hovedforhandlingen skal der ofte udveksledes en lang række processkrifter.

Bevisførelsen skal tilrettelæges og den juridiske argumentation skal være præcis.

Har du en retshjælpsforsikring vil vi søge dine omkostninger( – 10 % selvrisiko,)dækket af dit forsikringsselskab.

Har du ikke retshjælpsforsikring, men opfylder betingelserne for fri proces, vil vi søge om, at statskassen betaler dine omkostninger.

Få et gratis formøde, hvor vi drøfter sagens tilrettelæggelse og muligheder.