Dødsbobehandling

Advokat Bettina Jill Bardram tilbyder gratis formøde om dødsbobehandling, hvor vi gennemgår skifteformerne, typiske arve- og skifteretlige spørgsmål samt anslåede omkostninger ved skiftets gennemførelse.

Såfremt alle arvinger er enige om boets behandling, kan skifteretten udlægge boet til privat skifte.

Der skal indleveres åbningsstatus til skattestyrelsen og skifteretten inden et halvt år efter dødsfaldet og boopgørelse skal indleveres inden 15 måneder. Det er en fordel fra start at rådføre sig med en advokat med speciale i dødsbobehandling og advokat Bettina Jill Bardram har omfattende erfaring inden for emnet. Bettina Jill Bardram rådgiver ligeledes om de skattemæssige konsekvenser ved skiftet.

Du kan som længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn. Havde afdøde særbørn kan disse give tilladelse til at du sidder i uskiftet bo. Der er en række konfliktmæssige og skattemæssige ulemper ved at sidde i uskiftet bo.

Vælger du at sidde i uskiftet bo skal der indleveres en formueopgørelse til skifteretten, som advokat Bettina Jill Bardram vil være behjælpelig med at udarbejde, ligesom hun vil rådgive dig om de skattemæssige konsekvenser ved at sidde i uskiftet bo.

Ved dødsfald opstår der ofte en lang række spørgsmål af såvel praktisk som juridisk art. Herunder få du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål:

Hvad er et boudlæg?

Såfremt boets værdi ikke overstiger kr. 47.000 (2021) kan boet udlægges til den som skifteretten anser for at være nærmeste efterladte. Dette behøver ikke at være familie, men kan være en særlig hjælpsom nabo. Ved boudlæg sker der ikke et egentlig skifte.

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Såfremt afdøde og længstlevendes formue ikke overstiger kr. 810.000 (2021) kan boet udlægges til længstlevende ægtefælle uden skifte.
Beregningen skal være nøjagtig og idet ægtefællen hæfter for afdødes gæld er det vigtigt at have overblik over gældens størrelse.

Hvad vil det sige, at sidde i uskiftet bo?

Længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Særbørn kan give deres tilladelse.
Sidder man i uskiftet bo skal børnene først modtage deres arv, når længstlevende dør eller vælger at gifte sig igen.

Hvad er fordelen ved at sidde i uskiftet bo?

Der er tale om en hurtig behandlingsform, hvor der blot skal indgives en formueoversigt til skifteretten.
Længstlevende skal ikke udbetale arv til børnene

Hvad er ulemperne ved at sidde i uskiftet bo?

Børnene kan begære boet skiftet såfremt de er af den opfattelse, at længstlevende ved sin forvaltning af det uskiftede bo misbruger formuen og således kan længstlevende føle sig underlagt økonomisk kontrol.
Hvis der ikke er oprettet testamente, der tager højde for et skifte i utide, kan et skifte i længstlevendes levende live blive voldsomt dyrt.

Er der andre fordele ved at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo?

Ja, såfremt formuen er under den økonomiske grænse for skattefrie dødsboer, vil der skattefrit kunne sælges aktiver der ellers ville have udløst skat.

Hvad vil det sige at skifte privat?

Ved privat skifte står arvingerne selv for bobehandlingen dog ofte med hjælp fra en advokat.
For at få boet udlagt til privat skifte kræver det, at alle arvinger er enige – og den enighed skal bevares under hele boperioden. Enhver arving kan til enhver tid anmode skifteretten om, at boet overgår til bobestyrerbehandling.
Skifteretten ønsker kun én kontaktperson, hvorfor øvrige arvinger skal give kontaktpersonen en fuldmagt til at handle på deres vegne. Ofte gives en sådan skiftefuldmagt til en advokat.
Det er vigtigt, at der indrykkes præklusivt proklama i Statstidende.

Hvad er præklusivt proklama?

Et præklusivt proklama er en opfordring til afdødes kreditorer om at anmelde deres krav inden 8 uger.
Er et krav ikke anmeldt inden 8 uger fra kundgørelsestidspunktet i Statstidende, mister kreditor sit krav.

Hvad menes der med, at boet udlægges til bobestyrerbehandling?

En bobestyrer kan være udpeget af skifteretten – eller afdøde kan i et testamente have  angivet, hvem man ønsker som bobestyrer. Sædvanligvis vil det være en advokat, idet vedkommende skal være ansvarsforsikret, ligesom der altid skal tegnes en kautionsforsikring.

Er det hurtigere at skifte privat?

Nej, men boet skal være afsluttet inden 15 måneder med en skæringsdag på ét-års dagen for dødsdagen. Kan man f.eks. ikke få solgt en ejendom inden fristens udløb, skal boet overgå til bobestyrerbehandling.
Fristen for bobestyrerboer er 2 år. Det er dog sjældent at bobehandlingen varer, hverken 1 eller 2 år.
Det kan ved skattepligtige dødsboer dog være en fordel at afvente afslutning af boet til de 12 månedlige fradrag er opbrugt.

Hvis du ikke har fået svar på præcis dit spørgsmål, eller du ønsker en uddybning af et emne, skal du være velkommen til at ringe mig op på telefon 9898 8989 eller skrive til mig på bjk@advokaysoe.dk.
Du kan også melde dig til et af mine eftermiddagskurser.