Advokatens Oplysningspligt

Advokat Bettina Jill Bardram er etableret på følgende adresse:

Frydenlundsvej 30, bygning A
Vedbæk, 2950

Jeg kan kontaktes på:

telefonnummer +45 9898 8989

samt på følgende mailadresser:

advokat@advokaysoe.dk

bjk@advokaysoe.dk

Advokat Bettina Jill Bardram er etableret som enkeltmandsvirksomhed med cvr. nr. 86088428.

Virksomheden har klientkonti i Handelsbanken.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af advokatsamfundet og jeg følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokat-skik. Min rådgivning er baseret på dansk ret, og jeg er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Min forsikring er etableret hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokat-erhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om opkrævet salær og/eller utilfredshed med min adfærd som advokat, kan klage fremsendes til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Garantiordning

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte redegørelse er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 9898 8989.