Persondatapolitik

Velkommen til Advokat Bettina Jill Bardrams information om behandling af persondata.

1. Dataansvarlig

Advokat Bettina Jill Bardram vil i forbindelse med udøvelse af advokatbistand være dataansvarlig.

Hvis du ønsker at kontakte os i relation til behandlingen af persondata, er vores kontaktoplysninger:

Advokat Bettina Jill Bardram
Frydenlundsvej 30A,
2950 Vedbæk

Tlf.: 9898 8989
Cvr.nr. 86 08 84 28
www.advokaysoe.dk

Advokat Bettina Jill Bardram overholder gældende lovgivning i sin håndtering af personlige data, og vi har indrettet vores arbejdsgange og systemer således, at databeskyttelseslovgivningen overholdes.

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Advokat Bettina Jill Bardram kan indsamle personoplysninger om dig som klient, men evt. også persondata om andre personer, herunder modparter.

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede, herunder fra andre parter, f.eks. ejendomsmæglere og forsikringsselskaber, fra parters advokater og fra domstole, nævn, og andre offentlige myndigheder.

Visse data, som vi har behov for i forbindelse med sagen, vil stamme fra offentligt tilgængelige registre, f.eks. tingbogen og CVR-registeret.

3. Hvilke informationer indsamler Advokat Bettina Jill Kaysø?

Det afhænger af den enkelte sagstype, hvilke oplysninger, vi indsamler.
Advokat Bettina Jill Bardram kan f.eks. behandle følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, tlf.nr, e-mail, civilstand, stilling og kontraktmæssige og familiemæssige relationer samt andre almene personoplysninger.
 • Cpr-nr. (i sager hvor det er nødvendigt, f.eks. for at kunne foretage tinglysningsmæssige ekspeditioner, selskabsretlige ændringer m.v.).
 • Legitimationsoplysninger i form af kopi af kørekort, pas og sundhedskort (f.eks. i ejendomshandler, selskabssager og i forbindelse med hvidvaskloven).
 • Helbredsoplysninger (f.eks. i personskadeerstatningssager)
 • Økonomiske oplysninger (f.eks. i familieretlige sager, arve- og skifteretssager, personskadeerstatningssager, i forbindelse med ansøgning om fri proces og/eller retshjælp, retssager m.v.).

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Advokat Bettina Jill Bardram behandler dine personoplysninger med det primære formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for formålet; så hvilke oplysninger, der indsamles, afhænger derfor af sagstypen.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. Derfor afhænger det af vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende:

 • offentlige myndigheder, herunder domstole, kommuner, regioner, styrelser, politiet, SKAT samt digitale portaler som tinglysning.dk, minretssag.dk mv.
 • sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, skønsmænd, leverandører, m.v.
 • øvrige relevante professionelle rådgivere, f.eks. revisorer, andre advokater, og
 • vore databehandlere, som behandler data på vore vegne ved drift af vores virksomhed.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at undersøge og opfylde en sag/kontrakt/aftale, som du er part i.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger derudover af legitime interesser i varetagelse af dine interesser eller af de retlige forpligtelser, vi er underlagt, når vi udarbejder juridiske dokumenter, f.eks. hvidvaskloven, tavshedspligt og advokatetiske regler.

For så vidt angår retsgrundlaget for vores behandling af evt. følsomme oplysninger vil det oftest være fordi behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at fastlægge eller forsvare retskrav, men kan også være nødvendigt for at overholde dine arbejds- sundheds- eller socialretlige forpligtelser eller varetage specifikke rettigheder.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil besvare din anmodning inden for 1 måned.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, men ikke dem som vi efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme i en periode, eller som vi af anden årsag er nødsaget til at beholde i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af de pågældende oplysninger ophører, medmindre vi efter lovgivningen er forpligtet til at behandle person-oplysningerne, eller hvis vi af anden årsag ser os nødsaget til at beholde oplysningerne i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivs-beskyttelse, til forretningshemmeligheder samt reglerne om advokaters tavshedspligt.

8. Sletning af data og sikkerhed

Elektroniske og fysiske sager slettes/destrueres 10 år efter sagen er afsluttet. Den 10-årig periode er fastsat bl.a. på baggrund af den absolutte forældelsesfrist for rådgivningsansvar samt de advokatetiske regler, herunder nødvendigheden af at kunne identificere evt. interessekonflikt i forbindelse med sagsoprettelser.

Billedlegitimation slettet/destrueres 5 år efter sagen er afsluttet. Den 5-årige periode er fastsat på baggrund af Hvidvaskningslovens regler.

Advokat Bettina Jill Bardram beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af dine personoplysninger mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab, tager Advokat Bettina Jill Bardram løbende sikkerhedskopier af data. Vore sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den teknologiske udvikling.

Såfremt der sker et sikkerhedsbrud, der medfører en konkret risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Advokat Bettina Jill Bardram hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

Ud over vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører, f.eks. af IT-systemer, og vi har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til lovgivningen.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedr. Advokat Bettina Jill Bardrams behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk.

Advokatens Oplysningspligt

Advokat Bettina Jill Bardram er etableret på følgende adresse:

Østergade 8, 1.,
3200 Helsinge.

Jeg kan kontaktes på:

telefonnummer +45 9898 8989
samt på følgende mailadresser:
advokat@advokaysoe.dk
bjk@advokaysoe.dk

Advokat Bettina Jill Bardram er etableret som enkeltmandsvirksomhed med cvr. nr. 86088428.

Virksomheden har klientkonti i Handelsbanken.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af advokatsamfundet og jeg følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokat-skik. Min rådgivning er baseret på dansk ret, og jeg er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Min forsikring er etableret hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokat-erhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om opkrævet salær og/eller utilfredshed med min adfærd som advokat, kan klage fremsendes til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Garantiordning

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte redegørelse er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 9898 8989.